X

Privacyverklaring

ACUPUNCTUUR-LEIDEN

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Doel van het vastleggen van een privacyreglement is het waarborgen dat de bescherming van uw persoonsgegevens is veiliggesteld. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • U op de hoogte stellen van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren via uw zorgverlener, maar ook via onze website of via een brochure.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Uitsluitend zorgvuldig door ons geselecteerde partijen onder bepaalde omstandigheden met uw persoonsgegevens in contact brengen. Dit gaat bijvoorbeeld om het bedrijf dat onze praktijksoftware onderhoudt. Wij zien erop toe dat deze partijen net zo zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en ook een privacy beleid hebben dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Om dat te garanderen zijn met deze partijen overeenkomsten afgesloten.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Voor zorgverlening;
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 

De persoonsgegevens, welke van u worden gevraagd, zijn:

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Email-adres, Geboortedatum, BSN-nummer en de naam van uw verwijzer.

Uw rechten als betrokkene zijn:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken via onderstaand adres.